תנאי שמוש ומדיניות פרטיות

שמחים שבחרת להשתמש בשירותים שלנו. כדי שחוויית השימוש שלך תהיה הכי טובה שיש, מומלץ לקרוא ולפעול לפי מה שמצוין במסמך זה. אנו יודעים שזה לא מעט, אבל זה באמת חשוב. קריאה נעימה.

מטעמי נוחות הטקסט מנוסח בלשון זכר, אך הוא מתייחס לשני המינים כאחד.

 

אי אפשר שלא להתחיל עם כמה הגדרות והוראות כלליות

 1.     תנאי שימוש אלה (“תנאי השימוש”) מסדירים את תנאי השימוש שלך באתר (כהגדרתו להלן) או מפעיל
  המרכז לטכנולוגיה חינוכית (חל”צ) (“החברה”). השירותים המוצעים לך, משתמש מזדמן או משתמש רשום באתר להלן, יחדיו “המשתמש”), עשויים לכלול קבלת מידע אודות החברה, קבלת גישה לתוכן חינוכי (לרבות מערכי שיעור, הפעלות, קורסים וכיוצא באלה), קבלת גישה למידע מסוגים שונים, פלטפורמה להעלאת שאלות וקבלת מענה ממשתמשים  נוספים, פלטפורמה ללמידה משותפת ואינטראקטיבית, רכישת וצפייה בקורסים ותכנים חינוכיים (לרבות ספרי לימוד וחוברות לימוד), אפשרות לעבודה אינטראקטיבית עם תכנים וספרים (לרבות הוספת הערות וסימניות וכד’),סביבת עבודה אישית, חיפוש ואיתור תוכן, ומנגנון ליצירת קשר עם החברה (“השירותים”).
 2.     כל שימוש באתר כפוף לתנאי שימוש אלה ולתנאי מדיניות הפרטיות של החברה (“מדיניות הפרטיות”) המפורסמת
  באתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את תנאי השימוש או מדיניות הפרטיות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. אנא הקפד לעיין בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות לפני כל שימוש באתר. השימוש באתר בפועל מהווה הסכמה מצדך לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים לתנאי השימוש או למדיניות הפרטיות, כולם או חלקם, אין לעשות שימוש באתר.
 3.     סימני המסחר שבאתר, הם קניינים של החברה או של בעליהם (לפי העניין), ואינך רשאי לעשות בהם כל שימוש או שכפול או העתקה בכל אופן וצורה שהיא. כל זכויות הבעלות לרבות זכויות הקניין הרוחני, באתר, לרבות בעיצוב היישומים שבעזרתם מתבצע השימוש, וכן בכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, וטקסט וכל חומר אחר הכלול באתר (למעט תכנים של צדדים שלישיים), הם רכושה הבלעדי של החברה או של צדדים שלישיים (לפי העניין), וייוותרו בבעלותם המלאה בכל עת.
 4.     אם הנך מתחת לגיל 18, אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה יחד עם הוריך (או אפוטרופוס חוקי אחר).
  אם אתה (או הוריך) לא מסכימים לתנאי השימוש של האתר, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא.
 5.     במקרה שישנה אי התאמה בין האמור בתנאים אלה לבין האמור בדפי המידע האחרים באתר, יגבר האמור
  בתנאים אלה.
 6.     למונחים הבאים תהיה המשמעות הרשומה בצידם, אלא אם נכתב במפורש אחרת:

6.1    “האתר” – אתר האינטרנט באמצעותו ניתן לקבל את השירותים המופעלים על ידי החברה

6.2   “המכשיר” – המחשב, ציוד התקשורת (כולל המודם), מכשיר הטלפון, הטלפון הסלולארי
(לרבות טלפונים סלולאריים חכמים) וכל ציוד, חומרה ותוכנה באמצעות ייעשה שימוש באתר על ידך וכן כל הפונקציות הנלוות לו, לרבות אבטחת-מידע.

 

השימוש באתר, או תכלס מה מותר ומה אסור לעשות כאן

 1. הנך רשאי לעשות שימוש באתר ובשירותים המוצעים על ידי החברה באתר, בהתאם לכללים המפורטים להלן.
  אין להשתמש באתר או לקבל את השירותים באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של החברה לכך ובכפוף לתנאי ההסכמה המפורשת (אם תינתן).
 2. באחריותך לוודא שהמכשיר באמצעותו נעשה שימוש באתר עומד בכל הדרישות הטכניות הנחוצות על מנת לגשת לאתר ולקבל את השירותים המוצעים במסגרתו.
 3.     הזכות לעשות שימוש בשירותים נתונה לשימושו האישי והפרטי של המשתמש בלבד. אין לעשות כל שימוש מסחרי באתר או בשירותים, לרבות למטרות רווח כלשהן, והמשתמש אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו בשירותים לטובת אספקת שירות לצדדים שלישיים, בין בתמורה ובין שלא בתמורה אלא במקרה שהדבר מתבקש בצורה מפורשת מאופיים של השירותים. מובהר כי אין לעשות שימוש במידע המתפרסם באתר לצורך הצגתו ברשת האינטרנט או בשירות אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתה של החברה לכך בכתב ומראש ובכפוף לתנאי השימוש. המשתמש מתחייב כי הוא לא יאגור מידע באמצעות תוכנות מסוגים שונים או יפיץ מידע המוצג באתר ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית או לשימושו הפרטי לאחר סיום תקופת המנוי או לכל מטרה אחרת. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שנקבעו על ידי החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב. כמו כן, אין להציג את האתר באופן הגורע בצורה כלשהי מן התכנים המצויים בו.
 4.   אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מאתר החברה. 
 5.     אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.
 6.   אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
 7.   אין לקשר לאתר כל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
 8.   אין לקשר לאתר תכנים מאתרים אחרים, שאינם דף הבית של האתר (“קישור עמוק”) ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתרים (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (Status bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.
 9.   החברה רשאית להורות לך לבטל כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה זה תיאלץ תבטל את הקישור העמוק לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפי החברה בעניין זה.
 10.   החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.
 11.   הטמעת סרטוני וידאו (Embedding) – אין להטמיע סרטוני וידאו מהאתר (ככל שהאתר מכיל סרטוני וידאו) ללא אישור מראש ובכתב של החברה בכל אתר ולרבות באתר המכיל או מארח: תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, תכנים המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק, או באתרים שעצם הטמעת הסרטון בהם תהא הפרה של זכות יוצרים מוסרית של צד ג’ לרבות יוצרי הסרטון ובעלי זכויות היוצרים בו. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר הטמעת סרטוני וידאו או לשנות את הקישור לסרטון בלא צורך להודיע לך על כך מראש ולא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. החברה רשאית להורות לך לבטל כל הטמעה כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי – במקרה זה תבטל את ההטמעה לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפי החברה בעניין זה. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהטמעת סרטוני וידאו מהאתר. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל הטמעה שנעשתה על ידך, לרבות הסדרת זכויות יוצרים ותשלום לאגודות זכויות היוצרים/המבצעים הרלוונטיות בהתאם לכל חוק, ומתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מכך.
 12.   הנך מתחייב שלא לבצע את הפעולות הבאות (כולן או חלקן): 

18.1   התחזות לכל אדם או ישות משפטית אחרת המשתמש באתר. 

18.2  טעינה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב, או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר באתר) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש החברה לצורך הפעלת האתר. 

18.3  הפצת דואר זבל (spam), או הצפה של כל דואר אחר את השרתים באמצעותם מופעל האתר. 

18.4  שינוי, עיבוד, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר וכן פעולות כנ”ל לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויים בשימוש עבור הפעלת האתר. 

18.5  פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות באתר. הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר (frame), או כחלק 

18.6  מאתר אחר (mirror), או כחלק משירות אחר ללא קבלת הסכמה מפורשת וכתובה של החברה. 

18.7   שימוש בכל רובוט, “תולעת” (spider), מנוע אחזור וחיפוש מידע, או כל כלי אוטומטי, או ידני אחר אשר
        מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע באתר, או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים
        והקוד באתר. 

18.8   להפריע בכל דרך אחרת, או לקטוע את פעילות האתר, ובכלל זה על ידי הפרעה לפעולות השרת, ורשת המחשבים על בסיסם פועל האתר. 

18.9   להעלות או לשלוח באמצעות האתר כל חומר או מסר שהינו בלתי חוקי או בלתי מוסרי או פוגעני בכל אופן שהוא או בלתי רלוונטי. 

18.10   להוריד ו/או לשמור ו/או לאגור כל תוכן מהאתר אל המכשיר בו הנך משתמש, ולעשות כל שימוש בתוכן מצוי באתר שלא במסגרת האתר.

18.11   לעשות כל שימוש באתר או בשירותים, שלא בהתאם להוראות תנאי שימוש אלה או בהתאם להוראות הדין.

18.12   הנך מתחייב שלא לעשות כל שימוש באתר שיש בו כדי להפר זכויות יוצרים או זכויות קניין רוחני של
          החברה, של חברות שמפרסמות את שירותיהן באתר או של כל גורם שהוא.

 

אזור אישי, או איזה כיף! יש לך אזור שהוא כולו שלך

 1. כחלק מהשירותים שניתנים באתר, עשויה החברה לאפשר לחלק מהמשתמשים, לבצע פעולות מסוימות, לקבל שירותים מסוימים, למסור מידע מסוים או לקבל מידע מסוים באופן מקוון, באמצעות חשבון ייעודי אשר יקבל גישה לאזור אישי באתר (“משתמש רשום” ו-“האזור האישי”, בהתאמה). 
 2. במידה ותקבל אמצעי גישה לאזור האישי, לרבות שם משתמש וסיסמא (“אמצעי גישה”), עליך לשמור על אמצעי הגישה בסודיות מוחלטת ולהימנע ממסירתם לכל גורם שלישי שאינו מורשה, לרבות שמירת הנתונים על גבי מחשב, מכשיר סלולרי ו/או כל מכשיר אחר המאפשר חיברו לרשת האינטרנט. אמצעי הגישה יכולים להיות קבועים או זמניים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. השימוש באמצעי הגישה הינו אישי בלבד, והנך רשאי להשתמש אך ורק באמצעי הגישה שהוקצה לך (ככל שהוקצה). הנך מאשר כי כל שימוש שייעשה במי מאמצעי הגישה שלך יראו בכך כאילו נעשה על ידך באופן אישי. הנך מתחייב לשאת בכל נזק אשר ייגרם עקב שימוש באמצעי הגישה שלך (גם אם נעשו על ידי אחר) והנך פוטר את החברה מכל נזק שייגרם בקשר עם שימוש כאמור. 
 3. השימוש באזור האישי נועד למשתמשים רשומים בלבד, אשר קיבלו אמצעי גישה מהחברה, ובהתאם לתקופה שבה ניתנה להם הרשאה לעשות זאת. אין לעשות כל שימוש באזור האישי במידה ולא קיבלת אמצעי גישה, לרבות תוך שימוש באמצעי גישה של משתמש רשום אחר. החברה אינה בודקת את זהות המשתמשים ולא תשמע כנגד החברה טענה בעניין זה. לאחר תום תקופת הגישה לאזור האישי לא יתאפשר עוד למשתמש לגשת לאזור האישי, לקבל שירותים במסגרתו או לשלוף מידע אותו המשתמש צבר במסגרתו (כמפורט בסעיף 35 להלן). קבלת גישה לאזור האישי לאחר תום תקופת השימוש תהיה כפופה לאישור החברה ועשויה להיות מותנית בתשלום נוסף. 
 4. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, אבדן או הפסד אשר ייגרם למשתמש רשום עקב פריצה לאזור האישי שלו או פעילות המשתמש הרשום בחשבונו.
 5. החברה תהיה רשאית להגביל את הגישה לאתר או לשירותים באתר, כולם או חלקם, למשתמשים רשומים בלבד, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 

מנויים ורכישות, או כמה כללים להבנת יחסי הגומלין עם מנויים ואלה שאינם (עדיין )

 1. ייתכן וחלק מהשירותים באתר יהיו זמינים למשתמשים רשומים אשר רכשו מנוי לעשות שימוש בשירות, ובכפוף לתשלום עבור המנוי בלבד (“מנויים”). המנויים עשויים להיות מוצעים למשתמשים פרטיים באתר (“מנוי פרטי”) או למשתמשים אשר פועלים מטעם ארגון או מוסד מסוים (“מנוי מוסדי”). בנוסף, ייתכן ותתאפשר באמצעות האתר רכישה פרטנית או נקודתית, לרבות קבלת גישה לספרים, קורסים או תכנים ספציפיים, הכל כפי שיפורסם מעת לעת באתר. 
 2. בעבור רכישת מינוי חודשי או שנתי לשירותים (“מינוי חודשי” ו-“מינוי שנתי”, בהתאמה), ישלם המנוי תשלום חודשי או שנתי, בהתאם לבחירתו (להלן: “התשלום”), אשר ייגבה באמצעות כרטיס אשראי שיוזן במקום המיועד לכך באתר. גובה התשלום עבור המינוי יקבע על ידי החברה ויפורסם במסגרת האתר. בבחירת מינוי שנתי יתבצע החיוב באופן חד פעמי לשימוש לשנה מלאה. בבחירת מינוי חודשי, המנוי מסכים ומאשר בזאת כי התשלום יתחדש באופן אוטומטי מידי חודש בחודשו, בכפוף לתשלום מחיר המנוי החודשי בכל חודש.
 3. התשלום יבוצע באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל, וזאת כל עוד הן מתירות ביצוע תשלומים ברשת האינטרנט. הסדרי תשלום ספציפיים ייקבעו לכל מינוי שיירכש, בהתאם לסוג המינוי הנרכש ותנאי הרכישה למינוי זה.
 4. גישתו של מנוי לשירותים תופסק במקרה ולא תתאפשר גביית תשלום מסיבות שאינן קשורות בחברה. המנוי מתחייב כי לא יהיו לו כל טענות ו/או תביעות כלפי החברה בקשר עם הפסקת המינוי או חסימת חשבון המשתמש שלו בנסיבות האמורות.
 5. במידה ורכישת שירות כלשהו תתבצע באמצעות צדדים שלישיים (קרי – באמצעות ארגון או מוסד ביחס למנויים מוסדיים), יחולו התנאים המפורטים בתנאי שימוש אלו הן על הצד השלישי אשר רכש את המנוי והן על המשתמש אשר עושה שימוש במנוי. אותו צד שלישי יהיה אחראי כלפי המשתמש לכל דבר ועניין בקשר עם עסקת רכישת השירות או המינוי, והמשתמש פוטר את החברה מאחריות לכך. 
 6. המנוי אשר מאפשר למשתמש לעשות שימוש בשירותי האתר מוגבל לשירותים המוצעים במסגרת האתר בלבד. ככל שהאתר מכיל קישורים או הפניות לאתרים נוספים או לשירותים נוספים (בין אם אלו מופעלים על ידי החברה ובין אם לא), האתרים ו/או השירותים הנוספים האמורים עשויים להיות זמינים למנויים לשירותים ו/או אתרים אלו בלבד ועל המשתמש לרכוש מנוי נפרד עבורם.
 7. המנויים הפרטיים הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה. מנויים מוסדיים מיועדים למוסד אשר רכש את המנוי בלבד, בהתאם להיקף המנויים והרישויים אותם הוא רכש. מנויים מוסדיים עשויים להיות מוגבלים לגלישה באמצעות כתובת הIP  של המוסד, לרבות באמצעות תוכנות לגלישה מרחוק. מנויים יקבלו גישה לאזור אישי באמצעות אמצעי גישה, ויידרשו לפעול בהתאם להוראות פרק ד’ שלעיל ביחס אליהם. 
 8. לא ניתן להשהות או להקפיא את המינוי לאחר הרכישה.
 9. החברה שומר לעצמה את הזכות לעדכן את מחיר המנוי מעת לעת.
 10. מובהר, כי אף משתמשים שאינם מנויים עשויים לקבל גישה לשירותים מסוימים, לרבות עיון בחלק קטן מהתכנים המפורסמים באתר או גישה לחלק מהפונקציות הקיימות באתר. למען הסר ספק, הוראות תנאי שימוש אלו יחולו גם ביחס למשתמשים שאינם מנויים, לכל דבר ועניין. 
 11. ביטול המנוי יתאפשר בהתאם לתנאי הביטול המפורטים באתר. לאחר ביטול המנוי, מכל סיבה שהיא, לא יהיה רשאי עוד המשתמש לעשות שימוש בשירותים באתר או באמצעי הגישה שהוקצו לו, אף אם טרם חסמה החברה את גישתו אליה.
 12. החברה תהיה רשאית, בכל עת, להפסיק את הפעלת האתר או השירותים באמצעותו. במקרה שהפסיקה החברה להפעיל את האתר או את השירותים במלואם, תודיע על כך החברה למנויים, תחדל מלגבות את דמי המנוי החודשיים או תשיב למשתמשים את החלק היחסי מהתמורה עבור תקופת המנוי שלא נוצלה (ביחס למנוי חודשי או שנתי, בהתאמה). 

 

פרסום תוכן משתמש, או במילים אחרות יש לך החופש (אם כי לא באופן בלתי מוגבל) לייצר תוכן

 1. ייתכן שמעת לעת תאפשר החברה למשתמשים (לרבות למשתמשים רשומים), באמצעות האתר, להעלות ולשתף תוכן, מידע, טקסט, תגובה, נתונים, תוספות, תגובות, תגוביות, פתקיות, הערות, סימונים, טקסטים, תמונות, סרטונים או צילומים (“תוכן המשתמשים”). תוכן המשתמשים עשוי להיות אישי כך שהוא נחשף אך ורק בפני המשתמש אשר העלה אותו או קבוצתי ופומבי כך שהוא נחשף בפני משתמשים נוספים, לרבות באמצעות עמודי תוכן ייעודיים, מערכי שיעור אינטראקטיביים, עמודי תגובות, קבוצות לימוד, חדרי צ’אט, פורומים או קבוצות דיון (ביחד “אזורי תוכן המשתמשים”). אין החברה שולטת בתוכן המשותף באזורי תוכן המשתמשים, ואזורי תוכן המשתמשים אינם נמצאים תחת פיקוח קבוע ומתמשך.
 2. המשתמש מתחייב שכל תכני המשתמש יהיו רלוונטיים לאזורי תוכן המשתמשים ולאופי כל נושא, בהתאם למקום בו תוכן המשתמש פורסם. המשתמש מתחייב לפרסם או לשתף תוכן משתמש המכבד ומתאים לנושא הדיון או נושא אזור תוכן המשתמש הרלוונטי. המשתמש מתחייב שלא לעלות תכנים בעלי המאפיינים הבאים: (1) בלתי חוקיים, מאיימים, אלימים, שיש בהם משום לשון הרע, פורנוגרפיים, מגונים, וולגריים, שקריים, מסיתים, מטרידים, בוטים או פוגעניים; (2) תכנים אשר פוגעים או מפרים זכויות הקניין רוחני או כל זכות אחרת של צד שלישי; (3) מכילים וירוסים או כל תוכנה אחרת המכילה מרכיבים מזהמים או הרסניים; (4) מכילים פרסומות מכל סוג שהוא; (5) מתחזים או מציגים מצג שווא לגבי קשר עם כל אדם או ישות.
 3. המשתמש יהיה האחראי הבלעדי על כל תוכן המשתמש אשר פורסם או הועלה על ידו, והוא מתחייב לשפות את החברה בכל מקרה בו תוכן המשתמש יגרום לנזק, אבדן או הוצאה כלשהיא לחברה. למען הסר ספק, מובהר כי תוכן המשתמש מבטא את דעותיו של כותבו, ולא את דעות החברה. המשתמש מצהיר ומתחייב כי הוא בעל כל הזכויות וההרשאות הנחוצות על מנת לפרסם את תוכן המשתמש באתר בהתאם להוראות כל דין, לרבות זכויות קנין רוחני.  למען הסר ספק, ככל שמשתמש מעוניין לחשוף, במסגרת תוכן המשתמש, מידע אישי או רגיש אודות צד שלישי כלשהו באחריותו לוודא כי חשיפת המידע נעשית בהתאם להוראות הדין, לרבות בכפוף להסכמת אותו צד אודותיו נחשף מידע. 
 4. על אף שהחברה אינה מסננת את תכני המשתמשים מראש, החברה שומרת על הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, למחוק, לערוך, לתקן, להוסיף או להסיר כל תוכן משתמש שפורסם, כולו או חלקו, בכל עת ומבלי כל צורך להודיע על כך מראש למשתמש.
 5. תוכן משתמשים יישמר באתר אך ורק כל עוד תקופת המנוי נמצאת בתוקף. לאחר סיום תקופת המנוי החברה תהיה רשאית למחוק או להסיר את כל תכני המשתמש שהועלו או שותפו על ידי המשתמש המנוי, בהתאם לשיקול דעתה. 

 

קנין וקניין רוחני, או למי בעצם שייך כל היופי הזה?

 1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, השירותים הניתנים בו ובכל תוכן הכלול בהם (לרבות טקסט, גרפיקה, תוכנה, תמונות וצילומים, סרטונים, טונים וסימנים או סמלים מסחריים), הינן של החברה בלבד, או של צד שלישי, שהרשה לחברה להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ”ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהחברה או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שזו תינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי החברה לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידך לאתרים.
 2. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 36 לעיל, השימוש בקורסים, ספרים, אנימציות, קטעי וידאו או אודיו, סימולציות, מעבדו וכל תוכן לימודי או חינוכי אחר המופיע באתר (“תוכן לימודי”), ייעשה אך ורק לצורכי ולמטרות לימוד, הוראה, מחקר אקדמי ועיון ומחקר אישי. זכויות היוצרים בתוכן הלימודי הינם בבעלות יוצרי התוכן או המו”ל (ככל שרלוונטי). המשתמש רשאי להדפיס דפים בודדים בלבד מהתוכן הלימודי, לצורך לימוד מחקר ועיון אישיים. חל איסור מוחלט להפיץ, למכור, לפרסם או להעביר לכל צד שלישי תוכן לימודי מהאתר. למען הסר ספק חל איסור מוחלט, להעתיק, להדפיס או להפיץ את התוכן הלימודי המפורסם באתר, ולא ניתנת למשתמש כל זכות למכור או להעביר תדפיסים או העתקים כלשהם ממנו, לרבות באמצעות פרסומם על גבי פלטפורמות חלופיות.
 3. על המשתמש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה – סימון זכויות היוצרים ©, סימן מסחר ®, סימני מים (Water Marks) או כותרות עליונות (Header) הנלוות לתכנים שבאתר.
 4. סימני המסחר ומודעות הפרסום המופיעים באתר הינם קניינם של בעליהם בלבד. אין לעשות בהם כל שימוש בלא הסכמת בעליהם בכתב ומראש.
 5. למען הסר ספק, אין ברכישת מינוי כדי להקנות למשתמש כל זכות בתכנים או במידע המצוי באתר ו/או זכות להעתיק ו/או להפיץ ו/או למכור ו/או לעשות שימוש מסחרי במידע. למשתמש ניתנת זכות שימוש בלבד בתכנים בשירותים ובתכנים המצויים באתר, בהתאם לתנאי שימוש אלו. למען הסר ספק, השימוש בתכנים הינו לתקופת המנוי בלבד. כל שימוש בתכנים, לאחר סיום תקופת המנוי בקורס, הן בגרסתם המקורית והן לאחר עיבוד באם נעשה על ידי המשתמש, יהווה הפרת זכות היוצרים על כל המשתמע מכך.
 6. הנך נותן בזאת לחברה הרשאה בלתי חוזרת ובלתי מסויגת לעשות שימוש במידע אותו מסרת לחברה, לרבות תוכן המשתמשים או מידע אשר נאסף באופן אוטומטי במהלך ביקורך באתר או במהלך השימוש שלך באתר (לרבות באזור האישי), ליצירת עיבודים סטטיסטיים אנונימיים ובכלל כך יצירת נתונים ממוצעים (Averaged Data), נתונים מצטברים (Aggregated Data), מבחני ביצוע או מדדים (Benchmarks); העדפות משתמש; השוואות, המלצות או ביצוע חישובים אחרים או יצירת יצירות נגזרות בהתבסס על מידע שנמסר על ידך או הנאסף אודותיך, בין עם שילוב עם מידע המתקבל מצדדים שלישיים ובין אם לאו (הפעולות האמורות על תוצריהן יכונו: “מידע סטטיסטי”). מבלי לגרוע מהאמור, מובהר שהמידע הסטטיסטי הינו רכושה הבלעדי של החברה והיא בעלת כל הזכויות, לרבות זכויות יוצרים וקניין רוחני, בקשר למידע הסטטיסטי. החברה תהיה בעלת זכות בלתי מוגבלת להשתמש, לעדכן, לשנות, לשפר, למכור, להשכיר, ליצור יצירות נגזרות או לעשות כל שימוש אחר במידע הסטטיסטי מבלי צורך לתת הודעה או מבלי לחוב בחובה או באחריות כלשהי כלפיך. למען הסר ספק, המשתמש ממחה בזאת את כל הזכויות במידע הסטטיסטי לחברה, ומוותר בזאת על כל זכות במידע הסטטיסטי או על כל טענה בקשר לכל שימוש בו.

 

אחריות וסיכונים או יישור קו ותיאום ציפיות בכמה סוגיות חשובות

 1. למרות שהחברה משתדלת לוודא שכל המידע המצוי באתר הוא נכון ומדויק, החברה אינה מתחייבת שהתוכן או המידע שיפורסם באתר, לרבות באזור האישי, יהיה מדויק, שלם, מעודכן, נכון, אמין, אחיד, איכותי, מתאים למטרה מסוימת, רלוונטי או מקורי. מובהר כי השימוש באתר יהיה על בסיס “As-Is” ו-“As-Available”. 
 2. החברה לא תהיה חייבת או אחראית, בין במישרין ובין בעקיפין, במתן פיצוי כלשהו עבור נזק הנגרם כתוצאה מהשימוש או מאי היכולת לעשות שימוש באתר, באזור האישי או בשירותים המצויים באתר, לרבות בתכנים המצויים באתר, או בכל הקשור באלו. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אחריותה של החברה בכל עילה שהיא הנובעת או הקשורה בשימוש של המשתמש באתר או בשירותים, לא תעלה על הסכום ששולם לחברה על ידי המנוי עבור השירותים בתקופת המנוי. המשתמש מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו להם, לרבות שכר טרחת עו”ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.
 3. החברה אינה יכולה להבטיח שפעילות האתר תהיה מתמשכת, ללא הפרעות או ללא שגיאות. יתכן שבזמנים מסוימים, אזורים, חלקים או תכנים מסוימים באתר (לרבות שירותים מסוימים), או האתר בכללותו, לא יהיו זמינים (בין אם על פי תכנון מראש או שלא על פי תכנון מראש) או שישתנו, יוסרו או ימחקו על ידי החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי לספק כל הודעה. החברה לא תהיה אחראית כלפי המשתמש או כלפי כל צד שלישי שהוא ביחס לכל חוסר זמינות, שינוי, הסרה או מחיקה של האתר או כל אזורים, חלקים או תכנים באתר.
 4. מובהר, כי מערכותיה של החברה, מעצם היותן מבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת, חשופות לסיכונים הטבועים במערכות מסוג זה, לרבות תכנות מפגעות (וירוסים, סוסים טרויאנים וכד’), ציתות לקווי תקשורת, פריצה על-ידי גורמים עוינים, התחזות לאתר או לאיזה מהמערכות והונאות מקוונות אחרות. החברה משקיעה מאמצים בהגנה מפני סיכונים אלה, אך למרות זאת, אין אפשרות לחסימה מוחלטת וייתכנו נזקים או הפסדים עקב התממשות איזה מהסיכונים, לרבות גילוי או שיבוש מידע המועבר או מוצג באתר, ובכלל זאת שיבוש בהוראות/בקשות, פעולות לא מורשות, אובדן מידע או נתונים וזליגתו, שיבושים בפעולת האתר או בזמני התגובה שלו, לרבות אי-ביצוע, ביצוע שגוי או ביצוע באיחור של הוראה/בקשה, חוסר זמינות של האתר או איזה מהשירותים. 
 5. מבלי לגרוע מכל האמור בתנאי שימוש אלו, החברה תהיה פטורה מאחריות לנזק, הפסד או הוצאה כלשהם העלולים להיגרם לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מכל אחד מן האירועים/הגורמים האלה:

51.1  שיבושים באתר, באזור האישי או בשירותים, כתוצאה מתקלות או שיבושים כלשהם בקווי התקשורת או תפקוד אלקטרוני או מכני לקוי, בין אצלך, בין בחברה ובין אצל צד שלישי כלשהו באמצעותו עוברים ההוראות והמידע.

51.2  תפקוד לקוי של כל תוכנה או חומרה המצויות אצלך.

51.3  חשיפה וגילוי מידע על ידיך לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש באתר או כתוצאה ממסירת פרטים לא מדויקים או כתוצאה מהעברת מכשירך לאחר, לרבות לצורך תיקון המכשיר, לרבות במקרה שאותו אחר יצפה במידע שיתקבל מהחברה באמצעות המכשיר או יבצע באמצעותו פעולות שונות במסגרת האתר, והנך מתחייב לשאת בכל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו לך או לחברה בקשר לכך.

 1. מובהר, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותך בנוגע למכשירך, לרבות אבטחתו. כמו כן, מובהר, כי פעולות מסוימות שתבצע במכשיר, כגון “פריצתו” עשויות לפגוע בשימושך באתר וזאת בנוסף להיותן של חלק מפעולות אלה אי-חוקיות ואסורות. 
 2.   מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, החברה תהא רשאית לעשות שינויים באתר או בשירותים, בתכולתם, בהיקפם
  ובאיכותם על פי צרכיה ושיקול דעתה הבלעדי. שינויים מסוג זה עשויים להביא למחיקת תכנים אישיים שיצרו
  המשתמשים (לרבות מנויים) במסגרת השירותים. למשתמשים לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מטח בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם, ובגין כל נזק תוצאתי, נלווה או ישיר (לרבות נזק בגין אובדן של בסיס נתונים, אובדן תוכנות, עלויות הספקה של שירות חלופי, או הפרעות בשירות), הנובעים מן השימוש
  בשירותים או מהיעדר יכולת להשתמש בשירותים.
 3.   החברה תהיה רשאית בכל עת וללא הודעה מוקדמת לעדכן בדבר מידע לא מדויק או שגוי שמסרת לה, להגביל ולסרב לספק לך גישה לאתר (לרבות לאזור האישי) בקרות אחד או יותר מהמקרים הבאים:

54.1   אם קיים חשש שהפרת את הוראות תנאי שימוש אלה. 

54.2   אם אין היא מסוגלת לאמת או לתקף מידע שנמסר על ידיך. 

54.3   אם היא סבורה שהשימוש שלך באתר מהווה סיכון כספי או הונאה כלשהי או אם קיים חשש סביר לכך. 

54.4   אם היא סבורה שפעולותיך עלולות לגרום להפסד כספי או תשלום או ליצור אחריות משפטית עבורך, עבורה או עבור קהל לקוחותיה.

54.5 אם היא סבורה שפעולותיך לא ראויות או מסכנות את שמה הטוב של החברה.

54.6 אם המידע אותו מסר משתמש רשום במסגרת הרשמתו לאתר היה שגוי או שקרי.

 

קישורים לאתרים חיצוניים, או הישמרו מזרים

 1.   ייתכן ומעת לעת יכיל האתר קישורים לאתרים חיצוניים, לרבות המלצות לנותני שירותים וקישורים שנעשו על ידי גורמים המבצעים פרסום באמצעות האתר, או יכיל פונקציות עזרים, תוספים, “ווידג’טים” או כלים אשר עשויים להיות מופעלים על ידי צדדים שלישיים, להוביל לאתרים או עמודי אינטרנט השייכים לצדדים שלישיים או להציע הצעות ומבצעים שונים מטעם צדדים שלישיים (“אתרי צד שלישי”). פרסום אתרי צד שלישי אלה נועדו לנוחות המשתמש בלבד, לרבות בכדי לספק למשתמש גישה למידע, מוצרים או שירותים אשר עשויים לעניין אותו או להיות שימושיים עבורו. השימוש באתרי צד שלישי או בכל מידע או תוכן הנמצאים באתרי צד שלישי אליהם מוביל הקישור טעון זהירות ובדיקה קפדניים וכפוף למדיניות הפרטיות הפרטנית של כל אתר צד שלישי כאמור. 
 2.   מובהר כי, לחברה אין שליטה או זכות על התכנים הנמצאים באתרי צד שלישי אלה. כמו כן, החברה אינה נושאת בכל אחריות במקרה בו הסתמכת או ביצעת פעולות בהתאם לנמצא באתרי צד שלישי אלה. אין לפרש את הקישורים הנמצאים באתר לאתרי צד שלישי כהמלצה, העדפה או אישור להשתמש בחומר או התכנים או המוצרים המופיעים באתרי צד שלישי. כמו כן, אין לפרש קישורים אלה כערובה למהימנות, לדיוק או לשלמות המידע המצוי בהם. בלחיצה על הקישור, הנך מוותר על כל טענה או דרישה או תביעה כלפי החברה בגין כל נזק או תשלום או הפסד שייגרם לך (ככל שייגרם) כתוצאה מהסתמכות או שימוש במידע המופיע באתרי צד שלישי אלה. 
 3.   במידה ומצאת במידע הנמצא באתרי צדי שלישי חומר הנחזה כלא תקין, לא חוקי, לא מוסרי או שאינו עומד בציפיות המשתמש, אתה מתבקש להודיע על כך לחברה באופן מידי.

 

פרסומות ומידע מסחרי, או נשתדל שזה לא יפריע לך בחוויית הגלישה 

 1.   האתר עשוי לכלול תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים או משתמשים, המבקשים להציע למכירה נכסים או שירותים. תכנים כאמור יכול שיהיו בטקסט, בתמונות או בקול.
 2.   החברה לא תישא בכל אחריות לתכנים המסחריים שיפורסמו באתר. החברה אינה כותבת, בודקת, מוודאת או עורכת את תוכן הפרסומים הללו או את אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.

 

אבטחת האתר, או אנחנו נאבטח מהצד שלנו אבל יש לשים לב גם מהצד שלך 

 1.   החברה רואה באבטחת המידע של לקוחותיה ערך עליון ומשקיעה משאבים לאבטחת סודיות המידע. במסגרת זו עושה החברה שימוש באמצעי אבטחה רבים. עם זאת, החברה אינה בודקת את מלוא המידע והתכנים שעוברים ברשת, ולכן באחריותך לנקוט באמצעי אבטחה הולמים (כגון כנגד וירוסים, חדירה למחשבים, אובדן מידע, חשיפת סודות וכו’), הנובעים מקישור לרשתות תקשורת חיצוניות או מהיכולת לקבל קבצים ומידע אחר ממקורות שונים, ובכל שימוש שתעשה באתר, השימוש יהיה על אחריותך בלבד.

 

הודעות ועדכונים, או איך נתקשר אתך

 1.   הודעות ועדכונים שונים מטעם החברה, לרבות דואר פרסומי, יכול ויישלחו אליך באמצעות מערכת הדואר האלקטרוני, או באמצעות דואר רגיל או באמצעות הודעות SMS או באמצעות פקסימיליה או באמצעות מערכת חיוג אוטומטית, או בכל אמצעי תקשורת אחרת, בהתאם להוראות כל דין. 

סמכות שיפוט, או איפה ניפגש אם הדברים לא יתנהלו לפי הכללים

 1.   השימוש באתר כפוף לדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית בכל מחלוקת הקשורה לאתר נתונה באופן בלעדי לבתי המשפט המוסמכים לכך בעיר תל אביב, בלבד. 

מדיניות פרטיות 

אנו שמחים שבחרת להשתמש בשירותים שלנו. אנו מחויבים לטפל באופן הולם במידע שמסרת ומבינים שמדובר
באחריות גדולה. חשוב לנו לשתף שאנחנו עושים מאמצים רבים כדי להגן על המידע שלך ולאפשר לך שקיפות. מדיניות הפרטיות הזו נועדה לעזור לך להבין איזה מידע אנו אוספים, מדוע אנחנו אוספים אותו, ואיך תוכל לגשת אליו.

 

מתחילים בהגדרות והוראות כלליות

 1.     הגישה לאתר זה (“האתר”) והשימוש בו, ובכלל זה בשירותים השונים ובפעילויות השונות המוצעות בו, כפי שתהיינה מעת לעת (“השימוש באתר”), ייעשו בכפוף לתנאי הפרטיות המפורטים להלן. מדיניות הפרטיות היא חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר.
 2.     אתר זה מופעל על ידי המרכז לטכנולוגיה חינוכית (חל”צ) (“מטח”), אשר מתייחס בכבוד לפרטיות הגולשים והמשתמשים באתר, ויפעל בהתאם למדינית הפרטיות המפורטת להלן ועל פי הוראות כל דין.
 3. בעת השימוש באתר נאסף מידע על המשתמש. באמצעות השימוש באתר ובשירותיו הנך מביע את הסכמתך לכל שימוש אשר יעשה במידע שייאסף אודותיך, כמפורט בתנאי מדיניות זו. כמו כן, הנך מצהיר שאתה בגיר (מעל גיל 18), או קטין (מתחת לגיל 18) שעושה שימוש באתר בכפוף לאישור הוריו ו/או האפוטרופוסים החוקיים המוסמכים לאשר לו שימוש כאמור. 
 4. מטח מתחייב שלא לעשות כל שימוש לרעה במידע ללא הסכמה מהמשתמש, אלא אם כן הדבר נדרש על פי דין או כדי להגן על זכויותיו. מטח יאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיו הזקוקים למידע לשם מילוי תפקידם.
 5.     החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות המפורטות לעיל. בכל מקרה בו יבוצעו שינויים במדיניות פרטיות זו, אנו נודיעך על שינויים אלה על-ידי פרסום מדיניות הפרטיות המעודכנת באתר. על כן, אנו ממליצים לך לעיין במדיניות הפרטיות לעיתים קרובות.

 

המידע שמטח אוסף

 1.     מידע לגבי משתמש מסוים או בכלל יכלול, בין היתר, את כל הפרטים שמסר, ישירות או בעקיפין, למטח במועד הרישום לאתר או לאחר מכן או פרטים הקשורים או נובעים מפעילותו באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודות המשתמש ופעולותיו במהלך גלישה וביצוע פעולות באתר. המידע גם עשוי לכלול מידע שהגיע למטח מצד שלישי אשר מאפשר את השימוש של המשתמש באתר, לרבות מידע שהגיע למטח אודות המשתמש ממשרד החינוך.
 2.     ככל שתידרש הרשמה לאתר או לצורך השימוש בו, הנך עשוי להתבקש למסור למטח פרטים אודותיך, לרבות שם, כתובת, כתובת דוא”ל, מספר טלפון, שם בית הספר בו אתה לומד או מלמד וכיוצא באלה וכן פרטים אישיים נוספים אותם תבחר לשתף. פרטים אלו ישמרו במאגרי המידע של מטח. כמו כן יכול שיישמרו על ידי מטח פרטים נוספים על אופן שימושך באתר או פרטים שנאספו כתוצאה משימושך באתר ובשירותים המוצעים בו, לרבות ציונים, משימות ומטלות, התכתבויות והודעות שהעברת, כתובת ה-IP  שלך, מיקומך, תכנים או עמודים שקראת, ועוד. 
 3.     הנך מצהיר כי ידוע לך שלא חלה עליך חובה על-פי חוק למסור מידע זה למטח, וכי המידע נמסר מרצונך ובהסכמתך. 
 4.     נוסף על המידע המפורט בסעיף 6 לעיל, ייתכן וייאספו נתונים נוספים, סטטיסטיים בחלקם, אשר אינם מאפשרים זיהוי של המשתמש באופן אישי ונועדו, בין היתר, לצורך שיפור רמת השירותים והמוצרים של מטח, מחקר ופיתוח (לרבות באמצעות צדדים שלישיים), יצירת מוצרים ושירותים חדשים או למטרות תחזוקה ובקרה של האתר. מובהר כי לא תהיה למשתמש כל זכות בנתונים כאמור או בתוצרים הקשורים להם.
 5.   המידע אשר יסופק למטח, יכול ויאומת כנגד מידע אודותיך שכבר מצוי ברשות מטח, או על ידי מידע דומה שסופק למטח, או כנגד כל מידע דומה אשר מצוי בחזקתו של צד שלישי כלשהו, אשר יימסר למטח כדין.

 

מדוע מטח אוסף מידע 

 1.   השימוש במידע כאמור ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו, וזאת למטרות המפורטות להלן: (א) על מנת לתפעל ולנהל את השירותים ופעילות האתר; (ב) על מנת להעניק לך שירות ולשמור איתך על קשר; (ג) על מנת לשפר ולהעשיר את השירותים וליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות ולציפיות המשתמשים וכן לשנות או לבטל שירותים קיימים; (ד) לצורך שליחתם של דברי דואר ודפוס וכן פניות באמצעי תקשורת נוספים, לרבות הצעות שיווקיות מטעם מטח באמצעות אמצעי התקשורת שמסרת למטח ובכפוף להוראות הדין; (ה) כדי להתאים את המודעות שיוצגו לעיניך בעת השימוש באתר לתחומי ההתעניינות שלך; (ו) בניית מודלים סטטיסטים; (ז) לצורכי מחקר ופיתוח (לרבות באמצעות צדדים שלישיים) (ח) לכל מטרה אחרת, המפורטת בתנאי השימוש של האתר או תנאי פרטיות אלו.

 

שיתוף המידע שלך 

 1.   הפרטים והמידע אודותיך לא יימסרו לידי צדדים שלישיים ללא הסכמתך מראש, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מפעם לפעם. על אף האמור לעיל, מטח רשאי להעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף אודותיך במקרים המפורטים להלן: (א) חשיפת המידע או חלקו לצדדים שלישיים השותפים או המעורבים בשירותים אותם מספק מטח ללקוחותיו נדרשת לשם אספקת השירותים. יש להדגיש, כי אלא אם כן נאמר אחרת, לגורמים אלו אין זכות להשתמש במידע זה מעבר למטרה שלשמה מספק אותו מטח; (ב) לצדדים שלישיים לצורך שליחתם של חומרים שווקים, פרסומיים ואחרים אשר עשויים לעניין אותך, בהתאם להוראות הדין; (ג) במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר או תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות בניגוד לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה; (ד) אם יתקבל בידי מטח צו שיפוטי המורה להם למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי ובהתאם להוראות אותו צו; (ה) אם מדובר במידע סטטיסטי אודות השימוש באתר, אשר אינו מזהה אותך באופן אישי; (ו) אם מטח ימכור או יעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו וכן במקרה שיתמזג עם גוף אחר או ימזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו; (ז) בהתאם להוראות כל דין או הסכם. 
 2.   ככל שגישתו של המשתמש לאתר או המנוי שניתן למשתמש לעשות שימוש לאתר ניתן לו במסגרת שיתוף פעולה בין מטח לבין משרד החינוך (לרבות במקרה שמשרד החינוך משלם עבור שימושו של המשתמש באתר), מובהר כי המידע הנאסף במסגרת השימוש של המשתמש לאתר יהיה בבעלותו של משרד החינוך ויועבר לחזקתו על פי דרישה וצורך.

 

הגישה שלך למידע 

 1.   זכותך לגשת בכל עת למידע שנמסר על ידיך או נאסף בקשר אליך לשם בדיקת נכונות המידע ואמינותו. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות למטח בבקשה לתקן את המידע או למחקו.

       גישה למידע או דרישה כמפורט לעיל תבוצע באמצעות פנייה לממונה אבטחת המידע באתר באמצעות דוא”ל sherut@cet.ac.il.

 

על ‘עוגיות’ וחווית גלישה 

 1.   קבצי  “Cookie” הם קבצים הנמצאים בדיסק הקשיח במחשב האישי של המשתמש המאפשרים לאסוף מידע על
  העדפותיו של המשתמש ברשת האינטרנט והרגלי השימוש שלו, כגון אתרי אינטרנט מועדפים, תחומי עניין וכדומה. מטח עשוי לעשות שימוש בקבצי “Cookie” אשר יאפשרו לו להתאים את האתר, התוכן והשירותים המוצעים באתר להעדפות המשתמשים לשפר את חווית הגלישה באתר. אם אינך מעוניין כי ייאסף מידע אצל מטח באמצעות השימוש בקבצי “Cookie” הנך יכול לשנות את ההגדרות בדפדפן בו אתה עושה שימוש, למחוק קבצי  “Cookie” קיימים, למנוע את היווצרותם של קבצי  “Cookie” או ליצור אופציה לפיה עם גילוי כל קובץ “Cookie” תינתן לך האפשרות להסכים או לסרב ליצירתו של קובץ כאמור. בחירתך שלא לקבל קבצי  “Cookie”ו/או לבטל קבלת קבצי  “Cookie” תפחית מיכולתך ליהנות מכל התכונות האינטראקטיביות שבאתר. 

 

איך והיכן נשמר המידע

 1.   מטח מתחייב כי כל מידע אודות המשתמשים נשמר ומוגן במאגר מידע רשום, אם הדבר נדרש בהתאם לחוק הגנת
  הפרטיות, התשמ”א-1981.
 2.   מטח מיישם באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה
  בלתי-מורשית, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, מטח לא מתחייב שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
 3.   מטח אינו נושא כל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך על ידי צדדים שלישיים לרבות אתרים חיצוניים, אשר מופיעים באתר ואינם בשליטתו של מטח. בכל מקרה של ספק עליך לבדוק את מדיניות הפרטיות, ותנאי השימוש של אותו צד שלישי או אתר חיצוני. בנוסף, מטח אינו נושא כל אחריות בגין שימוש שייעשה במידע אודות המשתמש על ידי צדדים שלישיים אשר עשויים לקבל את המידע בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו, ואשר אינם בשליטתו של מטח.